سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی

عارضه یابی، مشاوره و توسعه کسب و کار

شتاب دهی و ایجاد بستر رشد کسب و کارهای نوپا

کلینیک ارتباطی صنعت و دانشگاه

گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه